[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 27/12/2020 và 10/01/2021

04/03/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 27/12/2020 và 10/01/2021.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 07/03/2021

03/03/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 07/03/2021.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ kỳ thi ngày 13/12/2020

29/01/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kì thi ngày 13/12/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 24/01/2021

20/01/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 24/01/2021.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 10/01/2021

06/01/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 10/01/2021.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ kỳ thi ngày 29/11/2020

24/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kì thi ngày 29/11/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 27/12/2020

23/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 27/12/2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ kỳ thi ngày 22/11/2020

18/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kì thi ngày 22/11/2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 15/11/2020

14/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kì thi ngày 15/11/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 13/12/2020

10/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 13/12/2020.