[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

13/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 2, tháng 03, năm 2019.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ các đợt thi đến ngày 06-01-2019

09/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi đến ngày 06-01-2019.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ các đợt thi đến ngày 09-12-2018

01/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi đến ngày 09-12-2018.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

01/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 1, tháng 03, năm 2019.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

18/01/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 2, tháng 01, năm 2019.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ các đợt thi đến ngày 11-11-2018

11/01/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi đến ngày 11-11-2018.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

02/01/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 1, tháng 01, năm 2019.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

26/12/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 3, tháng 12, năm 2018.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

23/12/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 2, tháng 12, năm 2018.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

02/12/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 5, tháng 11, năm 2018.