[Thông báo] Tuyển dụng nhân viên ghi danh và giáo vụ

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên ghi danh và giáo vụ:

tuyen dung 2019

Thời han: từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 31/02/2019.

Ngày đăng 12-02-2019, NhanLe.