[Thông báo] Tuyển dụng nhân viên ghi danh và giáo vụ

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên ghi danh và giáo vụ:

Thời han: từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 15/10/2018.

Ngày đăng 02-10-2018, NhanLe