[Thông báo] Tuyển dụng lập trình viên và teamleader

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng lập trình viên và Teamleader:

Thời han: từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 31/10/2018.

Ngày đăng: 09-10-2018, NhanLe.