[Thông báo] Dời kỳ thi ngày 20/02/2022 sang tháng 03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo như sau:

DỜI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO NGÀY 20/02/2022 SANG THÁNG 03/2022.

Ngày đăng: 12/02/2022, NhanLv.