[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Lần 2, tháng 03, năm 2019

Thành lập Hội đồng thi đánh giá kĩ năng Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 17/03/2019.

Căn cứ theo Quyết định số: 779/QĐ-ĐHSP ký ngày 11/03/2019.

Ngày đăng: 13-03-2019, NhanLe.