[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Lần 5, tháng 11, năm 2018

Thành lập Hội đồng thi đánh giá kĩ năng Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 02/12/2018.

Căn cứ theo Quyết định số: 3433/QĐ-ĐHSP ký ngày 27/11/2018.

Ngày đăng: 29-11-2018, NhanLe.