[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Lần 2, tháng 04, năm 2019

Thành lập Hội đồng thi Đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 13/04/2019.

Căn cứ theo Quyết định số: 1041/QĐ-ĐHSP ký ngày 08/04/2019.

Danh sách đính kèm<Xem chi tiết>

Ngày đăng: 10-04-2019, PhanNgan.