[6 BUỔI - MOS] Chứng Chỉ MOS 2016 (WORD)

1.200.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
W357-S
3-5-7 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH

[6 BUỔI - MOS] Chứng chỉ MOS 2016 (EXCEL)

1.200.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
E246-S
2-4-6 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
E246-C
2-4-6 (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
E246-T
2-4-6 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH

[6 BUỔI - MOS] Chứng chỉ MOS 2016 (POWERPOINT)

1.200.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
P7CN-C
T7-CN (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH

[9 BUỔI] Ứng Dụng CNTT Nâng Cao

1.000.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Các ưu đãi đang được cập nhật.

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
U357-T
3-5-7 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
U246-S
2-4-6 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH

[9 BUỔI] Ứng Dụng CNTT Cơ Bản

900.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Tin học văn phòng

  Chương trình

Thông tin khuyến mãi sẽ được cập nhật sau.

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
U246-S
2-4-6 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
U246-C
2-4-6 (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
U246-T
2-4-6 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
U357-S
3-5-7 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
U357-C
3-5-7 (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
U357-T
3-5-7 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
U7CN-S
T7&CN (8h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
U7CN-C
T7&CN (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH