[4 Buổi] SPSS Cơ Bản

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS trong việc phân tích, xử lý số liệu thống kê phục vụ công tác Nghiên cứu khoa học, làm luận văn của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
SPSS246-S
2-4-6 (08h00-11h00)
Online (Zoom) + Offline (dãy H, phòng máy TTTH)
SPSS246-T
2-4-6 (17h30-20h30)
Online (Zoom) + Offline (dãy H, phòng máy TTTH)
SPSS357-S
3-5-7 (08h00-11h00)
Online (Zoom) + Offline (dãy H, phòng máy TTTH)
SPSS357-T
3-5-7 (17h30-20h30)
Online (Zoom) + Offline (dãy H, phòng máy TTTH)