[30 Tiết] Thiết Kế Bài Giảng Bằng Articulate Storyline

Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
HI
2-4-6 (14.00-17.15)
Dãy H, TTTH
KL
3-5-7 (08.00-11.15)
Dãy H, TTTH