[30 Tiết] Thiết Kế Bài Giảng Bằng ActivInspire

Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
HI
2-4-6 (17.45-21.00)
Dãy H, TTTH
KL
3-5-7 (14.00-17.15)
Dãy H, TTTH