[30 Tiết] Ôn Tập Ứng Dụng CNTT Cơ Bản

Thông tin đang cập nhật.

Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
AB
2-4-6 (07h30 - 11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
DE
2-4-6 (13h00 - 17h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
FG
2-4-6 (17h45-21h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
HI
2-4-6 (7h30-11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
KL
3-5-7 (13h00 - 17h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
MN
3-5-7 (17h45 - 21h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
HO
T7-CN (07h30 - 11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học

Khung chương trình đang được cập nhật.

Các ưu đãi đang được cập nhật.