[30 Tiết] Ôn Tập Ứng Dụng CNTT Cơ Bản

Thông tin đang cập nhật.

Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
AB
2-4 (07h30 - 11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
DE
2-4 (13h00 - 17h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
FG
2-4-6 (17h30-20h45)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
HI
3-5 (07h30 - 11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
KL
3-5 (13h00 - 17h00)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
MN
3-5-7 (17h30 - 20h45)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
HO
T7-CN (07h30 - 11h30)
Dãy H, Trung Tâm Tin Học
Đăng ký
KO2
T7-CN (13h00-17h00)
Dãy H, TTTH
Đăng ký

Khung chương trình đang được cập nhật.

Các ưu đãi đang được cập nhật.