[30 Tiết] Kể Chuyện Bằng Hình Ảnh Digital Storytelling

Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
HI
3-5 (08.00-11.15)
Dãy H, TTTH
KL
3-5 (14.00-17.15)
Dãy H, TTTH