[30 Tiết] Chứng Chỉ MOS 2016 (WORD)

Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
WORD-PM1
2-4-6 (17.45-21.00)
Dãy H, TTTH
WORD-PM4
3-5-7 (08.00-11.15)
Dãy H. TTTH
WORD-PM1
T7-CN (08h00-11h15)
Dãy H, TTTH