[10 Tiết] Ôn Tập Chứng Chỉ MOS 2016 (POWERPOINT)

Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
PPT-PM4
2-4-6 (08.00-11.15)
Dãy H, TTTH
PPT-PM3
3-5-7 (17.45-21.00)
Dãy H, TTTH
PPT-PM3
T7&CN (08.00-11.15)
Dãy H, TTTH