[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 17/05/2020.

19/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 17/05/2020

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 10/05/2020.

19/05/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 10/05/2020

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 12/01/2020.

08/01/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 12/01/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 22/12/2019.

23/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 22/12/2019.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi từ 18-08-2019 đến 03-11-2019

23/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ các đợt thi từ 18-08-2019 đến 03-11-2019.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 08/12/2019

05/12/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 08/12/2019

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 24/11/2019

20/11/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 24/11/2019

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 10/11/2019

06/11/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 10/11/2019

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi từ ngày 25-08-2019 đến 06-10-2019

05/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi từ ngày 25-08-2019 đến ngày 06-10-2019.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 03/11/2019

30/10/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 03/11/2019