[Thông báo] Huỷ kỳ thi ngày 04-07-2021

26/06/2021

Trung tâm Tin học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo huỷ kỳ thi ngày 04-07-2021

[Thông báo] Huỷ kỳ thi ngày 20-06-2021

14/06/2021

Trung tâm Tin học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo huỷ kỳ thi ngày 06-06-2021

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 11/04/2021, 18/04/2021, 09/05/2021

27/05/2021

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 11/04/2021, 18/04/2021, 09/05/2021.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 16/05/2021

15/05/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 16/05/2021.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 09/05/2021

04/05/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 09/05/2021.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 25/04/2021

22/04/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 25/04/2021.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 28/03/2021

17/04/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 28/03/2021.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 18/04/2021

14/04/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 18/04/2021.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 11/04/2021

08/04/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 11/04/2021.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 21/03/2021

02/04/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 21/03/2021.