diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 28/03/2021

05/04/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 21/03/2021

02/04/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 21/03/2021.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 28/03/2021

25/03/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 28/03/2021.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 07/03/2021

22/03/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 07/03/2021..

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 21/03/2021

18/03/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 21/03/2021.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 24/01/2021

11/03/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 24/01/2021..

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 07/03/2021

11/03/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 27/12/2020 và 10/01/2021

04/03/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 27/12/2020 và 10/01/2021.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 07/03/2021

03/03/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 07/03/2021.

[Thông báo] Về lịch học trực tuyến và trực tiếp đối với sinh viên các lớp học phần Tin học cơ bản K46 (HKII năm học 2020-2021)

27/02/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về lịch học trực tuyến và trực tiếp đối với sinh viên các lớp học phần Tin học cơ bản K46 (HKII năm học 2020-2021)