[Thông báo] Về việc mở các khóa học trực tuyến trên hệ thống đào tạo trực tuyến - Trung tâm Tin học

14/03/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc mở các khóa học trực tuyến trên hệ thống đào tạo trực tuyến - Trung tâm Tin học.

[Thông báo] về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 05/04/2020.

13/03/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 05/04/2020.

[Thông báo] về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020.

29/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kì sinh viên K44 HKI và HKII

17/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ đợt thi kì thi sinh viên K44 HKI và HKII.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi từ 10-11-2019 đến 22-12-2019

17/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ các đợt thi từ 10-11-2019 đến 22-12-2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 3)

16/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 1 (Cập nhật lần 3).

[Thông báo] về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 01/03/2020.

14/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học dến hết ngày 01/03/2020.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 277 đợt 1 (Cập nhật)

07/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 277 đợt 1 (Cập nhật).

[Thông báo] về việc cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học.

07/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học.

[Thông báo] về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học.

07/02/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học.