trung tam tin hoc, tin hoc su pham

ĐỘI NGŨ CB-GV-CNV (CẬP NHẬT 12/2019)

 

BAN GIÁM ĐỐC

LÊ ĐỨC LONG

Ph.D, longld@hcmue.edu.vn

Director

LÊ THỊ HUYỀN

MSc, huyenlt@hcmue.edu.vn

Vice Director

 

BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

NGUYỄN VĂN ĐIỂN 

MSc, diennv@hcmue.edu.vn

Team Leader

TRẦN NGUYỄN THANH NGÂN

MSc, ntnt@hcmue.edu.vn

Lecturer

TẠ QUANG THANH

BSc, thanhtq@hcmue.edu.vn

Lecturer

 

BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (R&D LABS)

NGUYỄN THỊ THIÊN LÝ

MSc, lyntt@hcmue.edu.vn

Team Leader

NGUYỄN THỊ VÂN

BSc, vannguyenthi@hcmue.edu.vn

Project Management

LÊ VĂN NHÂN

BSc, nhanlv@hcmue.edu.vn

Database Administrator

HỒ DIỆU KHUÔN

MSc, khuonhd@hcmue.edu.vn

Researcher

PHẠM HỮU TRÍ

BSc, triph@hcmue.edu.vn

Developer

NGUYỄN VÕ PHI LONG

BSc, Iongnvp@hcmue.edu.vn

Developer

NGUYỄN QUỐC TRUNG

BSc, trungnq@hcmue.edu.vn

Developer

 

BỘ PHẬN CƠ SỞ VÀ VẬT CHẤT

Trương Vĩ Quốc

BSc, quoctv@hcmue.edu.vn

Technician

 

BỘ PHẬN ĐÀO TẠO VÀ KINH DOANH

Phan Nhật Thanh

Bsc, thanhpn@hcmue.edu.vn

Team Leader

Võ Tấn Anh

Bsc, anhvt@hcmue.edu.vn

Employee

Phan Thị Kim Ngân

BSc, nganptk@hcmue.edu.vn

Employee

 Huỳnh Hồng Ngọc

BSc, ngochh@hcmue.edu.vn

Employee

 

ĐỘI NGỦ GIẢNG VIÊN

Lê Thị Huyền

MSc, huyenlt@hcmue.edu.vn

Lecturer

Trần Nguyễn Thanh Ngân

MSc, ngantnt@hcmue.edu.vn

Lecturer

Nguyễn Văn Điển

MSc, diennv@hcmue.edu.vn

Lecturer

Lê Thanh Dũng

BSc, dunglt@hcmue.edu.vn

Lecturer

Nguyễn Lê Minh Đức Hùng

BSc, hungnlmd@hcmue.edu.vn

Lecturer

Tạ Quang Thanh

BSc, thanhtq@hcmue.edu.vn

Lecturer

Đồng Tường Việt

BSc, vietdt@hcmue.edu.vn

Lecturer

Phạm Quốc Hùng

BSc, hungpq@hcmue.edu.vn

Lecturer

Phan Nhật Thanh

BSc, thanhpn@hcmue.edu.vn

Lecturer

Nguyễn Khánh Bình

BSc, binhnk@hcmue.edu.vn

Lecturer

Đào Tấn Ngọc

MSc, ngocdt@hcmue.edu.vn

Lecturer

Trần Xuân Phương Nam

BSc, namtxp@hcmue.edu.vn

Lecturer

 Nguyễn Thị Thiên Lý

BSc, lyntt@hcmue.edu.vn

Lecturer

 Lê Văn Nhân

BSc, nhanlv@hcmue.edu.vn

Lecturer