[10 Tiết] Ôn Tập Chứng Chỉ MOS 2016 (POWERPOINT)

550.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
PPT-PM4
2-4-6 (08.00-11.15)
Dãy H, TTTH
PPT-PM3
3-5-7 (17.45-21.00)
Dãy H, TTTH
PPT-PM3
T7&CN (08.00-11.15)
Dãy H, TTTH

[30 Tiết] Chứng Chỉ MOS 2016 (WORD)

1.050.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
WORD-PM1
2-4-6 (17.45-21.00)
Dãy H, TTTH
WORD-PM4
3-5-7 (08.00-11.15)
Dãy H. TTTH
WORD-PM1
T7-CN (08h00-11h15)
Dãy H, TTTH

[CĐ 10 Tiết] Trộn Thư Và Gửi Thư Hàng Loạt Trong Word

350.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
HO
T7-CN (08.00-11.15)
Dãy H, TTTH

[CĐ 10 Tiết] Kĩ Thuật Đặc Sắc Trong PowerPoint

350.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
HO
T7-CN (08.00-11.15)
Dãy H, TTTH

[CĐ 10 Tiết] Thiết Kế Tài Liệu Dài (Luận Văn, Sách) Với Word

350.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
HO
T7-CN (08.00-11.15)
Dãy H, TTTH

[CĐ 10 Tiết] Thiết Kế Trò Chơi Dạy Học Với Công Cụ Web

350.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
HO
T7-CN (08.00-11.15)
Dãy H, TTTH

[30 Tiết] Thiết Kế Bài Giảng Bằng Articulate Storyline

1.400.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
HI
2-4-6 (14.00-17.15)
Dãy H, TTTH
KL
3-5-7 (08.00-11.15)
Dãy H, TTTH

[30 Tiết] Kể Chuyện Bằng Hình Ảnh Digital Storytelling

1.400.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
HI
3-5 (08.00-11.15)
Dãy H, TTTH
KL
3-5 (14.00-17.15)
Dãy H, TTTH

[30 Tiết] Nghệ Thuật Thiết Kế Bài Trình Chiếu

1.200.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
HI
2-4-6 (08.00-11.15)
Dãy H, TTTH
KL
3-5-7 (17.45-21.00)
Dãy H, TTTH

[30 Tiết] Thiết Kế Bài Giảng Bằng ActivInspire

1.200.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
HI
2-4-6 (17.45-21.00)
Dãy H, TTTH
KL
3-5-7 (14.00-17.15)
Dãy H, TTTH