[30 Tiết] Nghệ Thuật Thiết Kế Bài Trình Chiếu

Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
HI
2-4-6 (08.00-11.15)
Dãy H, TTTH
KL
3-5-7 (17.45-21.00)
Dãy H, TTTH