[30 Tiết] Chứng Chỉ MOS 2016 (WORD)

Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
DE
2-4-6 (14.00-17.15)
Dãy H, TTTH
AB
3-5-7 (17.45-21.00)
Dãy H. TTTH