[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 19/05/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN  NGÀY 19/05/2019

Căn cứ theo Quyết định số: 1394/QĐ-ĐHSP ký ngày 14/05/2019 thành lập Hội đồng thi Đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 19/05/2019.

Ngày đăng: 16-05-2019, Kim Ngan.