CHỨNG CHỈ MOS 2016 (30 TIẾT)

Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
FG Word
2-4-6 (17h45-21h00)
dãy H, TTTH
KL PowerPoint
3-5-7 (13h00-17h00)
dãy H, TTTH
MN Excel
3-5-7 (17g45-21g00)
Dãy H, Trung tâm Tin học