[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của các thí sinh dự thi THCB vào chiều ngày 09/06/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN  NGÀY 09/06/2019

Căn cứ theo Quyết định số: 1618/QĐ-ĐHSP ký ngày 04/06/2019 thành lập Hội đồng thi Đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 09/06/2019.

Danh sách thí sinh dự thi đính kèm<Xem chi tiết> (Thí sinh xem giờ thi và phòng thi tại đây)

Ngày đăng: 05-06-2019, Phan Ngân.